Adatkezelési tájékoztató

Sebestyén Zoltán egyéni vállalkozó az adatok kezelője, így tevékenyéségének működtetése során, felelős egyaránt a magánszemélyekre, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően.
Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.
Sebestyén Zoltán, mint Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A honlap tulajdonosa, kezelője:
A honlap tulajdonosa és kezelője: Sebestyén Zoltán egyéni vállakozó
E-mail: hello.sebestyenzoltan@gmail.com
Telefon: +36 20 4666 290
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 95.
Adószám: 58314120-1-33
EV nytsz.: 4954140
A weboldal címe: http://sebestyenzoltan.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége (ez az oldal): http://sebestyenzoltan.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Adatkezelő közösségi oldalai:
Facebook: https://www.facebook.com/sebestyenzoltanhu/
Instagram: https://www.instagram.com/sebestyenzoltan/

A honlap tárhelyszolgáltatója: Bluedesign
Székhely: 8230 Balatonfüred, Arácsi utca 9.

Tárhelyszolgáltató, mint Adatfeldolgozó:
Az Ön adatait (az Önről készült fotókat, digitális formában) a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak Sebestyén Zoltán, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintettekről készült digitális fotók
Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Adatgyűjtés
A weboldalon a felhasználók személyes adat gyűjtése NEM történik, árajánlatkérés kizárólag a fent megadott e-mail címeken lehetséges. Az árajánlatkérő e-mail küldésével, az e-mail küldője HOZZÁJÁRUL, hogy a megadott személyes adatait (e-mail cím, telefonszám) az árajánlat készítéséhez felhasználjam! Amennyiben nem jön létre megbízási szerződés, úgy az adatok NEM KERÜLNEK tárolásra, további felhasználásra!
Szerződéskötés során rögzített személyes adatok: Név/cégnév, Lakcím/székhely, Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, Adószám, Bankszámlaszám, Képviselő neve (jogi személy esetén), Telefonszám, E-mail cím.

Számlázás, mint Adatfelhasználás:
Adatfelhasználó: Sebestyén Zoltán
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út 95.
E-mail: hello.sebestyenzoltan@gmail.com
A tevékenység megnevezése: a megrendelésekhez kapcsolódó számlák kiállítása
Az adatkezelés célja: Sebestyén Zoltán által elvégzett munkákhoz és megrendelésekhez kapcsolódó számlák kiállítása
A kezelt adatok: megrendelő neve, címe, megrendelés tartalma, összege, fizetési feltételek
Tevékenység megnevezése: számlázás
A számlákat Sebestyén Zoltán állítja ki, CIPO számlázó programmal. A számla 2 példányban készül papír alapon nyomtatva,
illetve 1 pld-ban digitális PDF formátumban (tájékoztatási célra), amely a megrendelőnek átküldésre kerül a számla kiállításakor.

Adattárolás szerződés létrejötte esetén
A szerződés létrejötte esetén személyes adatok e-mail cím, telefonszám, lakhely cím, számlázási cím jelszóval védett tárolón kerülnek tárolásra! Lezárt szerződés – számla kiállítás – után nem kerülnek további felhasználásra (pl. hírlevél, DM levél), kizárólag személyes kapcsolattartás esetén kerülnek felhasználásra.

Hozzászólások a honalapon
Az oldalon HOZZÁSZÓLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG (így adatgyűjtésre sem kerül sor), amennyiben észrevétele van kérem jelezze a fenti elérhetőségeken.

Adatmegosztás harmadik fél számára
A személyes adatok általam semmilyen módon NEM KERÜLNEK HARMADIK FÉLNEK VALÓ ÁTADÁSRA, megosztásra!

Fotó, mint személyes adat
A 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR rendelet 4. cikk 1. és 2. pontja értelmében a természetes személyről készített fénykép személyes adat, így az ilyen fényképeket kezelő fotós szolgáltató adatkezelőnek minősül. Ezért megbízási szerződés létrejötte esetén a MEGBÍZÓ KÖTELES írásban, vagy szóban tájékoztatni az eseményen résztvevőket, hogy az eseményen megbízott fotós szolgáltató dolgozik, így róluk fényképfelvétel készülhet, ami honlapon, közösségi médiában nyilvánosságra kerülhet! A résztvevők az eseményen való önkéntes megjelenéssel – ráutaló magatartással – jelzik, hogy a fentieket megértették és elfogadták! Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma, vagy követelés felmerül azt a Megbízóval kell tisztázni. Ezzel kapcsolatban a a fotós szolgáltatónak semmilyen felelőssége nincs! Ha valamely résztvevő a fényképfelvétel elkészülte után nem szeretné a megjelenést, azt kérem írásban jelezni! Amennyiben a megjelenés után érkezik írásos jelzés a fotós szolgáltató köteles 3 napon belül a kérdéses fotót eltávolítani az adott felületről, de ezen túl a fotós szolgáltatóval szemben semmilyen egyéb követelés nem nyújtható be!
Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az oldalon megjelenő fotók
Az oldalon kizárólag általam készített fotók jelennek meg, amennyiben megjelenésükhöz a fotón szereplők, vagy gyermekfotók esetén szülők, gondviselők írásban, vagy szóban HOZZÁJÁRULTAK (szerződés, e-mail).

Fotó adattárolás, felhasználás
Az elkészült és a megrendelőnek átadott fotók adatmentés céljából 2 példányban (eredeti + RAID backup), jelszóval titkosított adattárolókon kerülnek tárolásra maximum az esemény után 3 évig. A tárolt fotók csak és kizárólag a Megrendelőnek, Megbízónak kerülnek kiadásra amennyiben azt kéri (az esemény után max. 3 évig) , harmadik félnek nem kerülnek átadásra! A fotók kis felbontásban – amennyiben ehhez a megrendelő/megbízó hozzájárul – elektronikus prezentációs célra a fotós szolgáltató által felhasználhatók (táblagépen, vagy arra alkalmas telefonon). Ebben az esetben a fotók jelszóval védett felhőtárhelyen (iCloud tárhely) kerülnek tárolásra.

Személyes galériák
Az eseményen készült fotók a honlapon az esemény után 3 hónapig elérhetők jelszóval védett galériában (amennyiben a Megrendelő/ Megbízó igényli ezt a lehetőséget), kis felbontásban, vízjelezve. A galéria elérhetősége (link/jelszó) kizárólag a Megrendelőnek/Megbízónak kerül átadásra az általa megadott e-mail címre. A galéria elérhetőségének további megosztása miatt a fotós szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a galéria elérhetősége, vagy a galériában szereplő fotók illetéktelen kezekbe kerülnek, azt azonnal kérem jelezni, hogy a megfelelő lépéseket meg tudjam tenni (jelszó változtatás, galéria törlés).

GDPR Meghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatkezelési tájékoztató: Az Adatkezelő jelen tájékoztatója .

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Megrendelő: az adatkezelő szolgáltatását igénybevevő, és ezen szolgáltatásra az adatkezelővel szerződést kötő személy.

Cookie-k („sütik”)
A Honlapra történő belépéssel, ha ezt az Érintett (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használta eszközéről (PC, táblagép, okostelefon, hordozható okoseszköz), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes sütiket („cookie”) vagy más hasonló programokat helyezhet el.
A cookie egy olyan file, amely akkor kerül(het) az eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A cookiek több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így pl.: információt gyűjtenek a látogatóról/eszközéről, vagy megjegyzik a látogató egyéni beállításait.
A cookiek megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a böngészés a látogató számára igazi webes élményt és hatékony információ keresést jelentsen, továbbá biztosítják a honlap üzemeltetőjének az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A cookiek használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező, illetve a korábban megadott hozzájárulás a böngészésre használt eszköz böngészőjének beállításain keresztül visszavonható.
Ezen cookiek önmagukba nem tudják a látogató személyét beazonosítani.

Honlapunk által használt harmadik fél általi cookiek:
Google Analytics szolgáltatása

A Google Analytics cookiekkal kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az Ön kérelmére legfeljebb 15 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsam. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A törléshez való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti adatának törlését. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül intézkedem, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott e-mail elérhetőségen keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatom. A tiltakozás lehet általános jellegű, vagy konkrét esetre vonatkozó.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen a megadott e-mail elérhetőségen keresztül, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu

 

Közösségi oldalak
A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet, referenciát – fotókat és ezekből készült válogatásokat, albumokat – közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például: Facebook, Instagram.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek visszajelzések, nyilvános beszédek, digitális fotók és ezekből készült válogatások, albumok, termékek és/vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek a teljesség igénye nélkül: fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentiek alapján a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi, a közösségi oldalak bármelyikére regisztrált felhasználó (ezen belül kiemelten a szerződött ügyfelek).
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap és az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása.
Az adatok tárolási módja: elektronikus. Abban az esetben, amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

Kapcsolat

Sebestyén Zoltán
E-mail: hello.sebestyenzoltan@gmail.com
Tel.: +36 20 4666 290
2120 Dunakeszi, Fóti út
Adószám: 58314120-1-33
EV nytsz.: 4954140